Ακύρωση παραγγελίας

Ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας μέχρι τις 10:00πμ από την ημέρα που εστάλη στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από το ΝΟΜΗ STORE το αποδεικτικό παραγγελίας των επιλεχθέντων προϊόντων και πάντως πριν την αποστολή του προϊόντος, στέλνοντας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Η επιστροφή χρημάτων στον αγοραστή θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε ως τρόπο πληρωμής όταν πραγματοποίησε την παραγγελία του.

Υπαναχώρηση αγοραστή

Ο αγοραστής διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την (εξ αποστάσεως) σύμβαση αγοράς προϊόντων την οποία σύναψε με την πωλήτρια εταιρεία D For Delicious, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από το άμεσο κόστος επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων (το οποίο κόστος επιβαρύνει τον αγοραστή). Η προθεσμία τηρείται εάν ο αγοραστής στείλει πίσω τα προϊόντα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών. Απαραίτητες προϋποθέσεις (σωρευτικά) σε κάθε περίπτωση είναι το επιστρεφόμενο προϊόν να μην είναι κοντολήξιμο, να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του, με όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές, ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του, τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του και κάθε άλλο συνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο (π.χ. ετικέτες, ταμπελίτσες κτλ). Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν έχει τις αρχικές του ιδιότητες, η D For Delicious δύναται να αρνηθεί την επιστροφή είτε να προβεί σε μείωση της επιστρεφόμενης αξίας. Σημειωτέον ότι σε περίπτωση τροφίμου/ποτού ή αγαθού που προορίζεται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση, η επιστροφή πρέπει να γίνει άμεσα κατά την παραλαβή της παραγγελίας. Ο αγοραστής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των προϊόντων άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων. Ο αγοραστής που επιθυμεί να κάνει χρήση του προαναφερθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης, οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά τις σχετικές λεπτομέρειες καθώς και το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που βρίσκονται στο Παράρτημα των παρόντων Όρων Χρήσεως. Το δικαίωμα υπαναχώρησης, που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή, β) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, γ) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων, δ) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, ε) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, στ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, ζ) την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής.